Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Saturday, January 31, 2015

837. enta parama baMdhudavu - ఎంత పరమ బంధుడవు యేమని


Audio Archive Link : Sattiraju Venumadhav
ఎంత పరమ బంధుడవు యేమని నుతింతు మిమ్ము
అంత నిన్ను మరచి నే నపరాధి నైతిని

దురితములే నే జేసి దు:ఖముఁబొందే నాడు
తొరలి నన్ను రోసి తొలగ వైతి
నరకము చొచ్చేనాడు నాకు నంతర్యామి వై
పరుడు వీడేల యని పాయ వైతివిగా

జనని గర్భము నందు చరిఁ బడి వుండేనాడు
వెనుబలమవై నన్ను విడువ వైతి
పెనగి పంచేద్రియాల పిరువీకులయ్యెనాడు
అనుభవింపగఁజేసి అందుకు లోనైతివి

యెట్టు నేఁగోరిన అది యిచ్చి పరతంత్రుడవై
మెట్టు కొని నా యిచ్చలో మెలగితివి
యిట్టి యీ జన్మమున నన్నేలి శ్రీ వేంకటేశ
పట్టి నీ దాసులలోఁ దప్పక మన్నించితివి

enta parama baMdhudavu Yemani nutintu mimmu
aMta ninnu marachi nE naparAdhi naitini

duritamulE nE jEsi duhkamu bonde nAdu
torali nannu rOsi tolaga vaiti
narakamu cochchenAdu nAku antaryAmi vai
parudu veedEla yani pAya vaitivigA

janani garbhamu nandu caribaDi undENadu
venubalamvai nannu viduva vaiti
penagi panchendriyaala piruveekulayyenAdu
anubhavimpaga jesi anduku lOnaitivi

yeTTE nE gorina adi ichchi paratantrudavai
meTTukoni nA yichcha lO meligitivi
yitti yee janmamuna naNNEli Sree Venkatesa
paTTi nee dAsulalO dappaka manniMcitivi 


పిరివీకులువెట్టు = అవస్థపెట్టు , రోసించు = ఆగ్రహించు , చరి = సంచరింప నశక్యమగు పర్వత శిఖరము క్రిందిచోటు (may be stuck without movement) , పరతంత్రుఁడు = one who is dependent on another.,పరాధీనుడు , మన్నించు = అనుగ్రహించు, కటాక్షించు, కనికరించు, కరుణించు, కృపసేయు, దయచేయు.. , ఇచ్చ = [అంతఃకరణము, అంతరంగము, అంతరింద్రియము, అనంగము, ఆతుమ, ఆత్మ, ఆద, ఆస్వనితము, ఆస్వాంతము, ఇచ్చ,] / మనస్సు / కోరిక. --- , మెట్టుకొను = ఒకదానిని ఒకటి తాకు.

Tuesday, January 20, 2015

836. kinna jAnE haM - కిన్న జానే హం కేశవాత్పర మహో

Archive Audio link
02083, kinna jAnE haM,SumitraGuha
కిన్న జానే హం కేశవాత్పర మహో
సన్నుతాకర మమాచరణాయ తస్మైవేదాంతవేద్యాయ విశ్వరూపాయ నమో
ఆదిమధ్యాంతరహితాధికాయ
భేదాయ పునరప్యభేదాయ నమో నమో
నాదప్రియాయ మమ నాధాయ తస్మై


పరమపురుషాయ భవబంధ హరణాయ నమో
నిరుపమానందాయ నిత్యాయ
దురితదూరాయ కలిదోషవిధ్వస్తాయ
హరియచ్యుతాయ మమ ఆత్మాయ తస్మై


కాలాత్మకాయ నిజకరుణాకరాయ నమో
శ్రీ లలామాకుచాశ్రిత గుణాయ
హేలాంక శ్రీ వేంకటేశాయ నమోనమో
పాలితాఖిల మమాభరణాయ తస్మై

.....................................................
TTD Liner Notes for హరియచ్యుతాయ మమ ఆత్మాయ తస్మై :
హరయే చ్యుతాయ కావచ్చు
ఆత్మనే కావచ్చు
అన్నమయ్య సంస్కృత రచన ఒక స్వతంత్రమైనదని ముందే వ్రాసియుంటిని

02083, kinna jAnE haM,SumitraGuha

kinna jaanae haM kaeSavaatpara mahO
sannutaakara mamaacharaNaaya tasmai

vaedaaMtavaedyaaya viSvaroopaaya namO
aadimadhyaaMtarahitaadhikaaya
bhaedaaya punarapyabhaedaaya namO namO
naadapriyaaya mama naadhaaya tasmai

paramapurushaaya bhavabaMdha haraNaaya namO
nirupamaanaMdaaya nityaaya
duritadooraaya kalidOshavidhvastaaya
hariyachyutaaya mama aatmaaya tasmai

kaalaatmakaaya nijakaruNaakaraaya namO
Sree lalaamaakuchaaSrita guNaaya
haelaaMka Sree vaeMkaTaeSaaya namOnamO
paalitaakhila mamaabharaNaaya tasmai
.....................................................

Saturday, January 17, 2015

835.ammanavE celuvuni ravva - రమ్మనవే చెలువుని రవ్వ మమ్ము జేయనేల

19411,rammanavE celuvuni ravva mammu jEyanEla, BKP gAru
Audio Archive Link
రమ్మనవే చెలువుని రవ్వ మమ్ము జేయనేల
తమ్మిపువ్వులవాట్లు దాకుదాకానా

గక్కన జూచినంతనే కన్నులనే పెండ్లాయ


వెక్కసపుతలబాలు వేగినంతనా
పక్కన నవ్వినంతనే పాలకూళ్ళ సెలవాయ
మక్కువతో బువ్వములు మాపుదాకునా

తొలుతటి సిగ్గులె దొడ్డ తెరమఱగాయ
వలిపెపుతెరమాటు వడి నింకానా
పొలపులమాటలనే సోబాన పాటలాయ
చలివాసె పేరటాండ్ల సంద డింకానా

పైనొరగి నప్పుడే పరవనిపరపాయ
నానబెట్టి నాగవల్లి నాటిదాకానా
ఆనుక శ్రీ వేంకటేశు డంతలోనె నన్నుగూడె
మేనిలోనిసంతసాలు మెచ్చుదాకానా

rammanavE celuvuni ravva mammu jEyanEla
tammipuvvulavATlu dAkudAkAnA

gakkana jUcinaMtanE kannulanE peMDlAya
vekkasaputalabAlu vEginaMtanA
pakkana navvinaMtanE pAlakULLa selavAya
makkuvatO buvvamulu mApudAkunA

tolutaTi siggule doDDa teramarxagAya
valipeputeramATu vaDi niMkAnA
polapulamATalanE sObAna pATalAya
calivAse pEraTAMDla saMda DiMkAnA

painoragi nappuDE paravaniparapAya
nAnabeTTi nAgavalli nATidAkAnA
Anuka SrI vEMkaTESu DaMtalOne nannugUDe
mEnilOnisaMtasAlu meccudAkAnA 

Monday, January 12, 2015

834.paramaatmuDu sarva paripoorNuDu - పరమాత్ముడు సర్వ పరిపూర్ణుడు

02232,paramAtmuDu sarva paripUrNuDu,SPB
https://archive.org/details/Paramathmudu
పరమాత్ముడు సర్వ పరిపూర్ణుడు
సురలకు నరులకు చోటయియున్నాడు
కన్నుల గంటానే కడు మాటలాడుతానే
తన్ను గానివాని వలె దాగియున్నాడు
అన్నియు వింటానే అట్టె వాసనగొంటానే
వన్నెల నూనెకుంచము వలె నున్నాడు
తనువులు మోచియు తలపులు దెలిసియు
యెనసియునెనయక యిట్లున్నాడు
చెనకి మాయకు మాయై జీవునికి జీవమై
మొనసి పూసలదారమువలె నున్నాడు
వేవేలు విధములై విశ్వమెల్లా నొకటై
పూవులవాసనవలె బొంచియున్నాడు
భావించ నిరాకారమై పట్టితే సాకారమై
శ్రీ వేంకటాద్రిమీద శ్రీ పతై యున్నాడు

paramaatmuDu sarva paripoorNuDu
suralaku narulaku chOTayiyunnaaDu
kannula gaMTaanae kaDu maaTalaaDutaanae
tannu gaanivaani vale daagiyunnaaDu
anniyu viMTaanae aTTe vaasanagoMTaanae
vannela noonekuMchamu vale nunnaaDu
tanuvulu mOchiyu talapulu delisiyu
yenasiyunenayaka yiTlunnaaDu
chenaki maayaku maayai jeevuniki jeevamai
monasi poosaladaaramuvale nunnaaDu
vaevaelu vidhamulai viSvamellaa nokaTai
poovulavaasanavale boMchiyunnaaDu
bhaaviMcha niraakaaramai paTTitae saakaaramai
Sree vaeMkaTaadrimeeda Sree patai yunnaaDu