Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Monday, September 25, 2006

2.Jo Achyutananda Jo Jo Mukunda - జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా


Archive Page link
Audio link : Vedavathi Prabhakar
Audio link : M.S.Subbalakshmi
Audio link : BKP
జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా
రావె పరమానంనద , రామ గోవిందా జోజో జోజో
...
నందునింటనుజేరి నయముమీరంగా
చంద్రవదనలు నీకు సేవచేయంగా
అందముగ వారిండ్ల ఆడుచుండంగా
మందలకు దొంగ మా ముద్దురంగా జోజో జోజో
...
పాలవారాశిలో పవళించినావు,

బాలుగా మునులుకు అభయమిచ్చినావు,
మేలుగా వసుదేవుకుదయించినావు,
బాలుడై ఉండి గోపాలుడైనావూ జోజో జోజో
...

అట్టుగట్టిన మీగడట్టె తిన్నాడే
పట్టి కోడలు మూతిపై రాసినాడే
అట్టే తినెనని యత్త యడుగ విన్నాడే
గట్టిగా నిది దొంగ కొట్టుమన్నాడే

గొల్లవారిండ్లకు గొబ్బునకు బోయి
కొల్లలుగా త్రావి కుండలను నేయి
చెల్లునా మగనాండ్ర జెలిగి యీశాయీ
చిల్లతనములు సేయ జెల్లునటవోయి

రేపల్లె సతులెల్ల గోపంబుతోను
గోపమ్మ మీకొడుకు మాయిండ్లలోను
మాపుగానే వచ్చి మా మానములను
నీ పాపడే చెరిచె నేమందుమమ్మ

ఒకనియాలిని దెచ్చి నొకని కడబెట్టి
జగడములు కలిపించి సతిపతుల బట్టి
పగలు నలుజాములును బాలుడై నట్టి
మగనాండ్ర చేపట్టి మదనుడై నట్టి
....
గోవర్థనంబెల్ల గొడుగుగాగ పట్టి
కావరమ్మున నున్న కంసు పడకొట్టి
నీవుమధురాపురము నేల చేబట్టి
ఠీవితో నేలిన దేవకీ పట్టి
....
అంగజునిగన్న మాయన్నయిటు రారా

బంగారుగిన్నెలో పాలుపోసేరా
దొంగనీవని సతులు పొంగుచున్నరా
ముంగిటానాడరా మొహనాకారా జోజో జోజో
....
అంగుగా తాళ్ళాపాకనయ్య చాలా

శృంగార రచనగా చెప్పెనీ జోల
సంగతిగ సకల సంపదలు నీవేలా
మంగళము తిరుపట్ల మదనగోపాలా జోజో జోజో

jO achyutaanaMda jOjO mukuMdaa
raave paramaanaMnada , raama gOviMdaa jOjO jOjO
...
paalavaaraaSilO pavaLiMchinaavu,
baalugaa munuluku abhayamichchinaavu,
maelugaa vasudaevukudayiMchinaavu,
baaluDai uMDi gOpaaluDainaavoo jOjO jOjO
...
naMduniMTanujaeri nayamumeeraMgaa
chaMdravadanalu neeku saevachaeyaMgaa
aMdamuga vaariMDla aaDuchuMDaMgaa
maMdalaku doMga maa mudduraMgaa jOjO jOjO
....
aTTugaTTina mIgaDaTTe tinnADE
paTTi kODalu mUtipai rAsinADE
aTTE tinenani yatta yaDuga vinnADE

gaTTigA nidi doMga koTTumannADE
gollavAriMDlaku gobbunaku bOyi
kollalugA trAvi kuMDalanu nEyi
chellunA maganAMDra jeligi yISAyI
chillatanamulu sEya jellunaTavOyi

rEpalle satulella gOpaMbutOnu
gOpamma mIkoDuku mAyiMDlalOnu
mApugAnE vachchi mA mAnamulanu
nI pApaDE cheriche nEmaMdumamma

okaniyAlini dechchi nokani kaDabeTTi
jagaDamulu kalipiMchi satipatula baTTi
pagalu nalujAmulunu bAluDai naTTi
maganAMDra chEpaTTi madanuDai naTTi
.....
gOvarthanaMbella goDugugaaga paTTi
kaavarammuna nunna kaMsu paDakoTTi
neevumadhuraapuramu naela chaebaTTi
TheevitO naelina daevakee paTTi
....
aMgajuniganna maayannayiTu raaraa
baMgaaruginnelO paalupOsaeraa
doMganeevani satulu poMguchunnaraa
muMgiTaanaaDaraa mohanaakaaraa jOjO jOjO
....
aMgugaa taaLLaapaakanayya chaalaa
SRMgaara rachanagaa cheppenee jOla
saMgatiga sakala saMpadalu neevaelaa
maMgaLamu tirupaTla madanagOpaalaa jOjO jOjO
Click to listen:
By,

MS . Subbalakshmi in Kapi


:Sri. Balakrishnaprasad:
:Sri.Mangalampalli Balamuralikrishna:
:Smt.VedavathiPrabhakar :
:Sri.Unnikrishnan :

:BombaySisters :


priya sistersVedavathi Prabhakar :


M.S.Subbalakshmi : 

BKP : 

9 comments:

Shashank said...

అన్నమయ్య సంకీర్తనలకు మీరు చేస్తున్న సేవా అమోఘం!! ఈ కీర్తన గురించి చాలా రోజుల నుండి వెతుకుతున్నాను ఇప్పటికి దొరికింది. ధన్యవాదములు.

Hari said...

Thanks for this.. appreciate your work

klsrao said...

Sravan, This is excellent work. I cant believe an individual put so much work for Annamacharya krithis. You are helping us to know more about Annamaiah which we never knew and dont have source to know. Can I download some of the krithis (songs) and use in my website?

My sincere appreciation for the dedication and thanks for providing on net.

Sravan Kumar DVN said...

KlsRao garu,
thanks for your appreciation.
I have provided audio links for almost all the kirtanas,
for the audio links in esnips.com you just have to login that website , then you can download the songs.

Please get back to me if you find any difficulty.
thanks,
Sravan

madhu said...

Sravan gaaru,

Can't thank you enough for this whole and exciting collection of annamacharya keertanalu. It's probably the biggest collection in internet that I know of.

Could you also do me one huge favor ? For some reason, I'm not able to follow the lyrics of the song " rammanave maani rachanalu", even listening to Smt.Bala Saraswati garu's version. Could you please post it ?

Here's the link : http://surasa.net/music/lalita-gitalu/balasarasvati/rammanave.mp3

May be the lyrics are not so clear for me to get.

I'll be grateful for your help.Thanks !

Sravan Kumar DVN said...

Thanks Madhu garu,

please find "rammanave mani" kirtana lyrics here :
http://annamacharya-lyrics.blogspot.com/2011/03/742rammanave-mani-rachanalu.html

madhu said...

Sravan gaaru,

Thank you very much for posting the lyrics on your site ! Felt very happy and I'm sure lot of people will enjoy this song hearing it on your site.Great Picture of Bala Saraswati gaaru.She's a goddess of light music.

Lakshmi Jamithireddy said...

Simply amazing. I sing jo achutananda every day to my twin boys who sleep listening to it

SreeVardhan said...

Hi Sravan, Thanks for the lyrics. Can you please provide the complete lyrics. I think some stanzas are missing here.