Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-610 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Friday, October 15, 2021

909. vibhuDa viMtaTiki veravutO nanu gAvu - విభుడ వింతటికి వెరవుతో ననుగావు

Brahminsnet.com - Forum

Youtube Link: Smt YogaKirtana, Kharaharapriya ragam, Tune by Smt Veturi Chandrakala

విభుఁడ వింతటికి వెరవుతో ననుఁగావు
అభయహస్తముతోడి ఆదిమూలమా    

పలులంపటాలచేతఁ బాటుపడి పాటుపడి
అలసితిఁ గావవే వో ఆదిమూలమా
చలమరి యితరసంసారభ్రాంతిఁ జిక్కితి న-
న్నలరించి కావవే వో ఆదిమూలమా    

యెంతకైన నాసలచే యేఁగేఁగి వేసరితి-
నంత కోపఁ గావవే వో ఆదిమూలమా
సంతల చుట్టరికాల జడిసితి నిఁకఁ గావు
అంతరాత్మ నాపాలి ‌ఆదిమూలమా    

రంటదెప్పు టింద్రియాల రవ్వైతిఁ గావవే వో-
అంటిన శ్రీవేంకటాద్రి‌ ఆదిమూలమా
గెంటక ముమ్మాటికని నీకే శర-
ణంటిఁ గావవే వో ఆదిమూలమా 
   

vibhu@MDa viMtaTiki veravutO nanu@Mgaavu
abhayahastamutODi aadimoolamaa   

palulaMpaTaalachaeta@M baaTupaDi paaTupaDi
alasiti@M gaavavae vO aadimoolamaa
chalamari yitarasaMsaarabhraaMti@M jikkiti na-
nnalariMchi kaavavae vO aadimoolamaa   

yeMtakaina naasalachae yae@Mgae@Mgi vaesariti-
naMta kOpa@M gaavavae vO aadimoolamaa
saMtala chuTTarikaala jaDisiti ni@Mka@M gaavu
aMtaraatma naapaali ‌aadimoolamaa   

raMTadeppu TiMdriyaala ravvaiti@M gaavavae vO-
aMTina SreevaeMkaTaadri‌ aadimoolamaa
geMTaka mummaaTikani neekae Sara-
NaMTi@M gaavavae vO aadimoolamaa   

Thursday, October 07, 2021

908. samukha yechcharika o sarveswara - సముఖా యెచ్చరిక వో సర్వేశ్వరా

Youtube link: Malladi Brothers(?)

Youtube link :Kum.Sreya Bheemesh

Youtube link  : S Swarathmika 

Lakshmi Narasimha Prahlad Painting by Vrindavan Das

సముఖా యెచ్చరిక వో సర్వేశ్వరా
అమరె నీ కొలువు ప్రహ్లాదవరదా    

తొడమీఁదఁ గూచున్నది తొయ్యలి యిందిరాదేవి
బడిఁ జెలులు సోబానఁ బాడేరు
నడుమ వీణె వాఇంచీ నారదుఁ డల్లవాఁడె
అడరి చిత్తగించు ప్రహ్లాదవరదా    -సము-

గరుడోరగాదు లూడిగములు నీకుఁ జేసేరు
యిరుమేలాఁ గొలిచేరు యింద్రాదులు
పరమేష్టి యొకవంక పనులు విన్నవించీ
అరసి చిత్తగించు ప్రహ్లాదవరదా    

పొదిగొని మిమ్మునిట్టే పూజించేరు మునులెల్లా
కదిసి పాడేరు నిన్ను గంధర్వులు
ముదమున నహోబలమునను శ్రీ వేంకటాద్రి -
నదె చిత్తగించుము ప్రహ్లాదవరదా
    

samukhaa yechcharika vO sarvaeSvaraa
amare nee koluvu prahlaadavaradaa   

toDamee@Mda@M goochunnadi toyyali yiMdiraadaevi
baDi@M jelulu sObaana@M baaDaeru
naDuma veeNe vaaiMchee naaradu@M Dallavaa@MDe
aDari chittagiMchu prahlaadavaradaa    -samu-

garuDOragaadu looDigamulu neeku@M jaesaeru
yirumaelaa@M golichaeru yiMdraadulu
paramaeshTi yokavaMka panulu vinnaviMchee
arasi chittagiMchu prahlaadavaradaa   

podigoni mimmuniTTae poojiMchaeru munulellaa
kadisi paaDaeru ninnu gaMdharvulu
mudamuna nahObalamunanu Sree vaeMkaTaadri -
nade chittagiMchumu prahlaadavaradaa   

Thursday, September 30, 2021

907. ఎదురేది యింక మాకు యెందు చూచినను - eduraedi yiMka maaku yeMdu choochinanu

 Archive link : Sri Sathiraju Venumadhav

Youtube link: Sri G BalakrishnaPrasad

Muchukunda - Wikipedia 

 ఎదురేది యింక మాకు యెందు చూచినను నీ-
పదము లివి రెండు సంపదలు సౌఖ్యములు    -పల్లవి-

గోపికానాథ గోవర్ధనధరా
శ్రీపుండరీకాక్ష జితమన్మథా
పాపహర సర్వేశ పరమపురుషాచ్యుతా
నీపాదములే మాకు నిధినిధానములు    -ఎదు-

పురుషోత్తమా హరీ భువనపరిపాలకా
కరిరాజవరద శ్రీకాంతాధిప
మురహరా సురవరా ముచుకుందరక్షకా
ధరణి నీపాదములె తల్లియును దండ్రి    -ఎదు-

దేవకీనందనా దేవేంద్రవందితా
కైవల్యనిలయ సంకర్షణాఖ్య
శ్రీవేంకటేశ్వరా జీవాంతరాత్మకా
కావ నీపాదములె గతి యిహముఁ బరము    -ఎదు-

 eduraedi yiMka maaku yeMdu choochinanu nee-
padamu livi reMDu saMpadalu saukhyamulu    -pallavi-

gOpikaanaatha gOvardhanadharaa
SreepuMDareekaaksha jitamanmathaa
paapahara sarvaeSa paramapurushaachyutaa
neepaadamulae maaku nidhinidhaanamulu    -edu-

purushOttamaa haree bhuvanaparipaalakaa
kariraajavarada SreekaaMtaadhipa
muraharaa suravaraa muchukuMdarakshakaa
dharaNi neepaadamule talliyunu daMDri    -edu-

daevakeenaMdanaa daevaeMdravaMditaa
kaivalyanilaya saMkarshaNaakhya
SreevaeMkaTaeSvaraa jeevaaMtaraatmakaa
kaava neepaadamule gati yihamu@M baramu    -edu-

Tuesday, February 02, 2021

906. paramAtmuDokkaDE parama pAvanuDu - పరమాత్ముడొక్కడే పరమపావనుడు

Audio archive link, raga Arabhi(?)

 

 

పరమాత్ముఁ డొక్కఁడే పరమపావనుఁడు గన
పరిపూర్ణుఁడనెడి యీభావమే చాలు    

హేయ మిందే దుపాధేయ మిందేది
బాయిటనే హరి సర్వపరిపూర్ణుఁడు
నేయునెడ గుణభావజీవకల్పనము లివి
రోయఁజూచినఁ దనదు కాయమే రోఁత    

జాతి యిందే దంత్యజాతి యిందేది
జాతులన్నిటా నాత్మ సర్వేశుఁడు
ఆతలను అంటుముట్టనెడి భావనలెల్ల
బాఁతిపడి యెఱఁగనోపని వెలితే తనది    

తెలివిగలదాఁకాఁ దెగని మఱఁగు లివి
తెలిసినంతటిమీఁదఁ దీరు సంశయము
యిలలోన శ్రీవేంకటేశ్వరుని కరుణచే
వెలసి యీజ్ఞానంబు విడువకు మనసా

 

paramaatmu@M Dokka@MDae paramapaavanu@MDu gana
paripoorNu@MDaneDi yeebhaavamae chaalu   

haeya miMdae dupaadhaeya miMdaedi
baayiTanae hari sarvaparipoorNu@MDu
naeyuneDa guNabhaavajeevakalpanamu livi
rOya@Mjoochina@M danadu kaayamae rO@Mta   

jaati yiMdae daMtyajaati yiMdaedi
jaatulanniTaa naatma sarvaeSu@MDu
aatalanu aMTumuTTaneDi bhaavanalella
baa@MtipaDi ye~ra@MganOpani velitae tanadi   

telivigaladaa@Mkaa@M degani ma~ra@Mgu livi
telisinaMtaTimee@Mda@M deeru saMSayamu
yilalOna SreevaeMkaTaeSvaruni karuNachae
velasi yeej~naanaMbu viDuvaku manasaa

Friday, January 29, 2021

905. amdulaku gAdu ninnaDigEdi - అందులకుఁ గాదు నిన్నడిగేది

FB video link Tuned & sung by Sri Sathiraju Venumadhav, in raga Shanmukha priya, video by Sri Somasundararao garu. 

[Peda Tirumalacharya kirtana]

 అందులకుఁ గాదు నిన్నడిగేది
ముందరి పనులకే మొక్కేఁ గాని    

సకలలోకములకు స్వామివైన నీవు
వొకని నన్నేల లేక వొల్ల ననేవా
మొకరివై భూమెల్ల మోచి యుండిన నీవు
ఆకట నాపరభారా లాఁప ననేవా    

పలుజీవులకు నెల్ల ప్రాణమవైన నీవు
వొలసి నాలో నుండ నొల్ల ననేవా
కలిగి బ్రహ్మదులను కనిపెంచిన నీవు
పెలుచనైన నన్నుఁ బెంచ ననేవా    

వరుస నందరికిని వరదుఁడైన నీవు
యిరవై వరము నాకు నియ్య ననేవా
యెరపు లేక శ్రీ వేంకటేశ నాకు నిహమెల్ల
కరుణతో నిచ్చితివి కడమలు గలవా   

 

Spiritual and Science: Lord Vishnu and Evolution of Universe  

aMdulaku@M gaadu ninnaDigaedi
muMdari panulakae mokkae@M gaani   

sakalalOkamulaku svaamivaina neevu
vokani nannaela laeka volla nanaevaa
mokarivai bhoomella mOchi yuMDina neevu
aakaTa naaparabhaaraa laa@Mpa nanaevaa   

palujeevulaku nella praaNamavaina neevu
volasi naalO nuMDa nolla nanaevaa
kaligi brahmadulanu kanipeMchina neevu
peluchanaina nannu@M beMcha nanaevaa   

varusa naMdarikini varadu@MDaina neevu
yiravai varamu naaku niyya nanaevaa
yerapu laeka Sree vaeMkaTaeSa naaku nihamella
karuNatO nichchitivi kaDamalu galavaa   


Wednesday, January 27, 2021

904. nadulollavu nA snAnamu - నదులొల్లవు నాస్నానము

 FB link : Tuned and sung by Sri Sathiraju Venumadhav, in raga Mukhari, video created by Somasundara rao garu. 

The Holy Birth-Place of the Supreme Lord Sri Krsna Caitanya

నదులొల్లవు నాస్నానము కడు-  సదరము నా కీస్నానము

ఇరువంకల నీయేచినముద్రలు ధరియించుటె నాస్నానము
ధరపై నీనిజదాసులదాసుల- చరణధూళి నాస్నానము

తలపులోన నినుదలచినవారల  దలచుటే నాస్నానము
వలనుగ నినుగనువారల శ్రీపాద-  జలములే నాస్నానము

పరమభాగవత పాదాంబుజముల-  దరుశనమే నాస్నానము
తిరువేంకటగిరిదేవ నీకథా-  స్మరణమే నాస్నానము 

nadulollavu naasnaanamu kaDu-  sadaramu naa keesnaanamu

iruvaMkala neeyaechinamudralu dhariyiMchuTe naasnaanamu
dharapai neenijadaasuladaasula- charaNadhooLi naasnaanamu

talapulOna ninudalachinavaarala  dalachuTae naasnaanamu
valanuga ninuganuvaarala Sreepaada-  jalamulae naasnaanamu

paramabhaagavata paadaaMbujamula-  daruSanamae naasnaanamu
tiruvaeMkaTagiridaeva neekathaa-  smaraNamae naasnaanamu

Tuesday, January 26, 2021

903. yOgi bhOgi naTanam kuru - యోగి భోగి నటనం కురు

 Youtube link: Tuned and sung by Sri Sathiraju Venumadhav in Mohana ragam.

 

యోగి భోగి నటనం కురు వుల్లాసానన మోహన
సాగరోద్భవకన్యకాపతి సారస శ్రీవేంకటగిరియోగి

లీలా నక్షత్రజాలాధికరండ
మాలాత్త్రెవిక్రమాకారయోగి
హలాహలకర కోలాహలకర
శూలాయుదవంద్య పరిపూర్ణయోగి
కాళివినుత ప్రహేళిచరితాహి
మౌళిఘనసారవిన్యస్తయోగి    

గరుడపక్షివాహగమనవిహరి
గురునాగశైలేశ గోరక్కు రే
మురళీనాదశృంగ మోహనమురారి రే
కరుణానందసాగరశాయి రే
పరమ శ్రీవెంకటపతియవతార
నరరూపగోపకానాథ గోరక్కు రే

 

yOgi bhOgi naTanaM kuru vullaasaanana mOhana
saagarOdbhavakanyakaapati saarasa SreevaeMkaTagiriyOgi

leelaa nakshatrajaalaadhikaraMDa
maalaattrevikramaakaarayOgi
halaahalakara kOlaahalakara
SoolaayudavaMdya paripoorNayOgi
kaaLivinuta prahaeLicharitaahi
mauLighanasaaravinyastayOgi   

garuDapakshivaahagamanavihari
gurunaagaSailaeSa gOrakku rae
muraLeenaadaSRMga mOhanamuraari rae
karuNaanaMdasaagaraSaayi rae
parama SreeveMkaTapatiyavataara
nararoopagOpakaanaatha gOrakku rae

Monday, January 25, 2021

902. thAnEDO manasEDO - తానేడో మనసేడో తత్తరము లవి యేడో

Youtube link: Tuned and sung by Sri Sathiraju Venumadhav, in Raga Rageswari, talamalika

 

'Gold' Radha Painting by Lila Shravani

తానేడో మనసేడో తత్తరము లవి యేడో
పానిపట్టి ఇటువంటి భ్రమ యింత గలదా    

సుదతి విభునిమోము చూచె పరాకున
అదనఁ గప్రపుభర ణద్దమంటాఁ జూచీనే
పదకము నడుమఁ బైపైఁ బెట్టి మొలనూలు
కదిసి హారమంటాఁ గటుకొనెఁ జూడవే

యేఁటవెట్టి పతితోడ మాటలాడి వేగిరాన
గాఁటపుటందెలు తనకరములఁ బెట్టీనే
పాటియైనవుంగరాలు పాదపువేళ్ళఁ బెట్టి
యీటుగా మట్టెలు వేళ్ళ నిదియేల పెట్టీనే    

కామిని శ్రీవేంకటేశుఁ గదిసేటి వేడుకను
వేమరు మాణిక్యములు విడెమంటా నిచ్చీనే
ఆమని రతిఁ దనిసి అంతలో నన్నీఁదెలిసి
సామజగమన ఇన్నీఁ జక్కఁ జేసుకొనెనే    

taanaeDO manasaeDO tattaramu lavi yaeDO
paanipaTTi iTuvaMTi bhrama yiMta galadaa   

sudati vibhunimOmu chooche paraakuna
adana@M gaprapubhara NaddamaMTaa@M joocheenae
padakamu naDuma@M baipai@M beTTi molanoolu
kadisi haaramaMTaa@M gaTukone@M jooDavae

yae@MTaveTTi patitODa maaTalaaDi vaegiraana
gaa@MTapuTaMdelu tanakaramula@M beTTeenae
paaTiyainavuMgaraalu paadapuvaeLLa@M beTTi
yeeTugaa maTTelu vaeLLa nidiyaela peTTeenae   

kaamini SreevaeMkaTaeSu@M gadisaeTi vaeDukanu
vaemaru maaNikyamulu viDemaMTaa nichcheenae
aamani rati@M danisi aMtalO nannee@Mdelisi
saamajagamana innee@M jakka@M jaesukonenae
   

901. thAmu teliyaru taga cheppinA vinaru - తాముఁ దెలియరూ తగఁ జెప్పిన వినరూ

Youtube link: Tuned and sung by Sri Sathiraju Venumadhav, raga, Sama , peda thirumalacharya kirtana

 

తాముఁ దెలియరూ తగఁ జెప్పిన వినరూ
పామరపుఁ దమ కర్మఫలమో హరిమాయయో

చీఁకటిఁ బెడబాపేటి చేరువ సూర్యోదయము
చీఁకటి కూబలకైతే చిమ్మి రేఁచును
యాఁకటతో విజ్ఞానము నందిచ్చే శ్రీ హరిభక్తి
కాఁకల దుర్మార్గులకుఁ గాన నీదూ    

అందరు రుచిగొనేటి అన్నము బహురోగికి
కందువ నజీర్ణమై కారించును
యెందును శ్రీహరి దైవ మెక్కుడన్న చదువులు
మందమైన జడునికి మఱఁగులై తోఁచును

ధరఁ గొందరు మూర్ఖులు తగ నొక్కరాజుఁ గొల్చి
పరిచారకునిఁ దిట్టి భంగ పడ్డట్టు
యిరవుగ శ్రీ వేంకటేశుఁ గొల్చి వారివారి
విరసాలాడుచుఁ దామె విఫలులై పోదురు    


taamu@M deliyaroo taga@M jeppina vinaroo
paamarapu@M dama karmaphalamO harimaayayO

chee@MkaTi@M beDabaapaeTi chaeruva sooryOdayamu
chee@MkaTi koobalakaitae chimmi rae@Mchunu
yaa@MkaTatO vij~naanamu naMdichchae Sree haribhakti
kaa@Mkala durmaargulaku@M gaana needoo   

aMdaru ruchigonaeTi annamu bahurOgiki
kaMduva najeerNamai kaariMchunu
yeMdunu Sreehari daiva mekkuDanna chaduvulu
maMdamaina jaDuniki ma~ra@Mgulai tO@Mchunu

dhara@M goMdaru moorkhulu taga nokkaraaju@M golchi
parichaarakuni@M diTTi bhaMga paDDaTTu
yiravuga Sree vaeMkaTaeSu@M golchi vaarivaari
virasaalaaDuchu@M daame viphalulai pOduru
   

Friday, January 01, 2021

900. arimuri judabOtE - అఱిముఱిఁ జూడఁబోతే నజ్ఞాని నేను

Audio link : sung by Sri Sathiraju Venumadhav, in Dharmavati ragam
అఱిముఱిఁ జూడఁబోతే నజ్ఞాని నేను
మఱఁగు చొచ్చితి మీకు మహిలో నారాయణా

నిన్ను ధ్యానము సేసీని నిచ్చనిచ్చఁ దాళ్లపాక-
అన్నమయ్యఁగా రెదుట నదిగోవయ్య
పన్ని యాతనినే చూచి పాతకులమైన మమ్ము
మన్నించవయ్య వో మధుసూదనా    

సంకీర్తనలు సేసీ సారెఁ దాళ్లపాకన్నయ్య
అంకెల నీసన్నిధినే అదిగోవయ్య
అంకించి నే వారివాఁడనని దుష్టుడనైనా నా-
సంకె దీరఁ గావవయ్య సర్వేశ్వరా

పాదాలం దున్నాఁడు దాళ్లపాకన్నమయ్య మీకు
ఆదరాన ముక్తుఁడై అదిగోవయ్య
యీదెస శ్రీవేంకటేశ యీసమ్మంధాననే నన్ను
నీదయపెట్టి రక్షించు నెమ్మది భూరమణా  
 

a~rimu~ri@M jooDa@MbOtae naj~naani naenu
ma~ra@Mgu chochchiti meeku mahilO naaraayaNaa

ninnu dhyaanamu saeseeni nichchanichcha@M daaLlapaaka-
annamayya@Mgaa reduTa nadigOvayya
panni yaataninae choochi paatakulamaina mammu
manniMchavayya vO madhusoodanaa   

saMkeertanalu saesee saare@M daaLlapaakannayya
aMkela neesannidhinae adigOvayya
aMkiMchi nae vaarivaa@MDanani dushTuDanainaa naa-
saMke deera@M gaavavayya sarvaeSvaraa

paadaalaM dunnaa@MDu daaLlapaakannamayya meeku
aadaraana muktu@MDai adigOvayya
yeedesa SreevaeMkaTaeSa yeesammaMdhaananae nannu
needayapeTTi rakshiMchu nemmadi bhooramaNaa